ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr11.jpg
 • obr14.jpg
 • obr15.jpg
 • obr16.jpg
 • obr13.jpg
 • obr17.jpg
 • obr12.jpg
 • obr10.jpg

skolanew

skolaold

 • 64.jpg
 • 63.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 65.jpg
 • 67.jpg
 • 62.jpg
 • 66.jpg

Kontakty

Základní škola, Jičín,
Husova 170
506 01  Jičín

Telefon: 493 532 405
Mobilní telefon: 731 124 475


IČO: 70886849


web: www.2zsjc.cz
email: skola@2zsjc.cz


datová schránka: ucdmm5r

Týdeníky

Koncepční záměry uchazeče na pozici ředitele

Základní školy, Jičín, Husova 170

/Materiál předkládá konkursní komisi Mgr. Roman Mareš, t. č. ředitel

Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily/

Úvodem – východisko koncepce:

Hlavním východiskem koncepce je nalézání styčných bodů koncepce, kterou vytvořil pro současnou školu v Turnově se zaměřením Základní školy v Jičíně, Husova /informace čerpal uchazeč převážně z poslední výroční zprávy školy./        

 

Jaké stěžejní oblasti v koncepci uchazeč vymezil:

. výchovně-vzdělávací

. priority školy

. profesní

. materiálně-technická

. oblast propagace školy

1/ Oblast výchovně-vzdělávací

. hlavní úkoly a cíle v této oblasti musí nadále primárně vycházet ze školního vzdělávacího programu. Hlavním úkolem pedagogů i vedení školy by mělo být jeho postupné ověřování, realizace cílů a výstupů. Stále je třeba klást důraz na oblast výuky cizích jazyků, finanční a jiných gramotností, etickou výchovu apod.

. nedílnou součástí v této oblasti bude najít a uplatnit zpětné mechanizmy, které budou řediteli školy a jeho týmu nápomocny pro vlastní evaluaci

. dalším úkolem bude objevit a uplatnit mechanizmy, které budou prověřovat úroveň klíčových kompetencí žáků, jak ukládá ŠVP

   . hlavním cílem základního vzdělávání zůstane poskytnout žákům základy všeobecného vzdělání, kdy by žáci měli především informace umět vyhledávat, shromažďovat, třídit a analyzovat a především umět používat v následném studiu na středních školách nebo v každodenní praxi

. ve výchově a vzdělávání musí být nutně brán zřetel na rozvoj individuálních schopností žáků tak, aby talentovaní žáci získali nadprůměr vědomostí a dovedností a naopak žáci s poruchami učení získali nezbytný obsah základního učiva a pocítili radost ze vzdělávání

. nedílnou součástí žákovských kolektivů jistě zůstanou i zdravotně postižení žáci či znevýhodnění žáci, kteří budou potřebovat pedagogickou asistenci

. v oblasti výchovné je třeba důsledně bojovat proti zneužívání návykových látek, šikaně a jiným společensky patologickým jevům

2/ Oblast priorit školy

a/ výuka cizích jazyků

. je třeba zdůraznit snahu rozvíjet především komunikační kompetence v cizím jazyce, naučit žáky obratnosti v jazyce, nebát se jazyk používat /třeba i s drobnými chybami/

. navázat na úspěšné mezinárodní projekty, mj. získat natrvalo partnerskou školu v zahraničí

b/ výuka výpočetní techniky

. hlavním cílem by mělo být naučit žáky ovládat uživatelsky výpočetní techniku a ovládat internet, každý žák by se měl naučit ovládat jednoduché výukové programy

. každý žák by měl na jednoduché úrovni zvládnout prezentaci vlastní práce

. talentovaní žáci se naučí ovládat složitější programy či základy programování

. zvláště talentovaní žáci by se mohli rozvíjet v počítačové grafice či digitální fotografii
. „otevřít školu“ jiným subjektům s cílem dalšího vzdělávání a propagace školy

c/ výchova k udržitelnému životu

. vštěpovat žákům i pracovníkům zásady udržitelnosti života a aplikovat je na akcích, které probíhaly či mohou probíhat /Den Země, sběr papíru, třídění odpadu, využití regionu Jičínska a Českého ráje pro exkurze a projektovou činnost/.

d/ výchova ke zdravému způsobu života, k pohybu

. využívat dostupných podmínek pro rozvoj pohybu a sportu jako jednoho z prostředků prevence sociálně-patologických jevů a zdůraznění ducha „fair –play“

3/ Oblast profesní

V oblasti profesní je prvořadým cílem prosazování osobní odpovědnosti každého pedagoga i každého provozního zaměstnance za kvalitní výchovně-vzdělávací proces, za zdravý rozvoj každého žáka, za jejich bezpečnost, za to, že každý pracovník by měl být svým chováním a jednáním vzorem pro nastupující mladou generaci. Oporou školy by kromě vedoucích pracovníků měli být i různí koordinátoři činností, jako ICT, EVVO, metodik prevence, výchovný poradce, tým asistentek, a také školní speciální pedagog. Ředitel školy bude chtít od všech zaměstnanců důsledně vyžadovat vzorové chování ve vztahu k sobě samým, k žákům, ke svěřeným hodnotám, ke svému zdraví a prostředí.

4/ Oblast materiálně-technická

Tato oblast bude výrazně záviset na spolupráci se zřizovatelem, dále na možnostech využití evropských peněz. Jedním z úkolů by mělo být získávat prostředky z grantů, nadací či od sponzorů.

Mezi hlavní úkoly by mohlo patřit:

. zachovat historicky cennou budovu pro další generace, bojovat o její hlavní funkci, tj. poskytovat vzdělání a v případě rekonstrukcí přistupovat k budově velmi uvážlivě  

. v zadním traktu /dvoře/ promyšleně přistoupit k jakési revitalizaci prostoru. Tento nádherný prostor využít multifunkčně jak pro potřeby výuky, relaxace, pohybu či setkávání s přáteli školy a pořádání kulturních přehlídek. Jako nápad uvádím: školní pozemek pro pěstitelské činnosti či řešení přírodovědných projektů, vybudování školního meteorologického stanoviště, malý amfiteátr pro kulturní akce, multifunkční minihřiště na různé sporty, přírodní koutek školní družiny apod.

5/ Oblast propagace školy

Propagaci školy vidí uchazeč v těchto oblastech:

. mimořádné úspěchy žáků v předmětových soutěžích, olympiádách, v přijímacím řízení.

. úspěchy v mezinárodní spolupráci.

. úspěchy v práci se žáky zdravotně oslabenými či postiženými.

. zviditelnění ekologických aktivit.

. prezentace školy, kde se učí podle moderních výukových prostředků a vyučovacích metod.

. prezentace na webových stránkách školy, na které by se měli podílet i žáci.

. prezentace školy na kulturních akcích města Jičína.

 

Závěrem:

Uchazeč chce nabídnout potenciál svých řídících zkušeností, svou odpovědnou, svědomitou práci, samostatnost a důslednost při řešení úkolů a vedení týmu. Věří v kvalitu týmu, jeho zkušenosti, protože jedině v tomto souznění mohou všichni společně dosáhnout úspěchu.

                                                                                                          Mgr. Roman Mareš