ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr10.jpg
 • obr15.jpg
 • obr14.jpg
 • obr17.jpg
 • obr12.jpg
 • obr11.jpg
 • obr16.jpg
 • obr13.jpg

skolanew

skolaold

 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 63.jpg
 • 67.jpg
 • 62.jpg

Kontakty

Základní škola, Jičín,
Husova 170
506 01  Jičín

Telefon: 493 532 405
Mobilní telefon: 731 124 475


IČO: 70886849


web: www.2zsjc.cz
email: skola@2zsjc.cz


datová schránka: ucdmm5r

Týdeníky

Základní škola, Jičín, Husova 170

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. Základní údaje o škole

Název:                              Základní škola, Jičín, Husova 170

Identifikátor zařízení:      600 092 160

Adresa:                            Husova 170, 506 01 Jičín

Ředitel:                            Mgr. Roman Mareš

                                         Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.

                                         Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.

Právní forma:                   příspěvková organizace

IČO:                                 70886849

e-mail:                                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web:                                  www.2zsjc.cz

Zřizovatel školy:              Město Jičín,  IČO: 00 271 632

                                         Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

Název

IZO

Cílová kapacita

Základní škola

060 114 088

600 žáků

Školní družina

111 300 080

180 žáků

Školní jídelna

102 818 291

600 stravovaných

            2. Hlavní účel a předmět činnosti

            Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

            Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

            Školní jídelna poskytuje školské služby podle § 119 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování dětí a žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

            3. Statutární orgán příspěvkové organizace

            Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván podle § 166 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ředitel si může určit svého statutárního zástupce. Povinnosti ředitele vyplývají z § 164 a § 165 tohoto zákona.

            Ředitel řídí činnost organizace, zejména v oblasti provozní, ekonomické a personální. Statutární orgán má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce.

            Ředitel nebo jeho statutární zástupce jedná jménem organizace ve všech věcech. 

           

4. Vedoucí zaměstnanci školy podle § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

            Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu.

Funkce

Stupeň řízení

Ředitel školy:

3

Vedoucí základní školy (zástupce ředitele školy):

1

Vedoucí školní družiny:

1

Vedoucí školní jídelny:

1

5. Zaměstnanci školy podle § 124 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

            Zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

 Funkce

Příplatek za vedení

Šéfkuchařka:

podle § 124 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce 

Školník:

podle § 124 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce

            6. Organizační struktura – Základní škola, Jičín, Husova 170

3.st.řízení

Ředitel školy

   

1.st.řízení

Vedoucí

základní školy:

(zástupce ředitele) 

Vedoucí

školní družiny: 

Vedoucí

školní jídelny:

   

Příplatek za vedení podle § 124 odst. 4, zákoníku práce

   

Šéfkuchařka

Školník

 
 

Výchovný poradce

Učitelé

Vychovatelky

Kuchařky

Uklízečky

Sekretářka

Ekonomka

Organizační struktura organizace a systém řízení je stanoven organizačním řádem a dalšími vnitřními směrnicemi vydanými dle potřeb ředitele v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými zákony České republiky, vyhláškami a směrnicemi zřizovatele pro příspěvkovou organizaci určenými.

            7. Závěrečná ustanovení
           
Tento „Organizační řád“ vstupuje v platnost a nabývá účinnosti 1. září 2013. Současně se ruší „Organizační řád“ ze dne      1. ledna 2007.

Mgr. Roman Mareš

ředitel školy