ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr17.jpg
 • obr16.jpg
 • obr11.jpg
 • obr13.jpg
 • obr14.jpg
 • obr15.jpg
 • obr10.jpg
 • obr12.jpg

skolanew

skolaold

 • obr34.jpg
 • obr35.jpg
 • obr30.jpg
 • obr32.jpg
 • obr36.jpg
 • obr37.jpg
 • obr31.jpg
 • obr33.jpg

CO JE GDPR.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


ÚVODNÍ INFORMACE

GDPR (General Data Protection Regulation) – je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu, co se s jejich daty děje. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018.


Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.


KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů je
Základní škola, Jičín, Husova 170, se sídlem Husova 170, 506 01 Jičín, IČO: 70886849.

KDO JE POVĚŘENCEM PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Mgr. Martin Hlava, zaměstnanec Městského úřadu Jičín

Žižkovo náměstí 18

506 01 Jičín

Tel: 493 545 110, 737 269 884

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?
Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.


NA JAKÉM ZÁKLADĚ JE MOŽNÉ ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.


ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů – zaměstnance školy, žáka školy a zákonného zástupce, který je žáka školy oprávněn zastupovat, jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, zařazení do ročníku a třídy.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Škola jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

Shromažďované údaje

Základní škola, Jičín, Husova 170, se sídlem Husova 170, 506 01 Jičín, IČO: 70886849 provádí zpracování, shromažďování, uchovávání, zveřejňování a likvidaci těchto osobních údajů:

1. Osobní údaje žáků školy včetně údajů o jejich zákonných zástupcích,

2. osobní údaje zaměstnanců školy.

Účelem zpracování je

1. Vedení evidence dětí, žáků, studentů (školní matriky), jak ji definuje § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů,

2. údaje vedené v knize úrazů dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,

3. personální a mzdová dokumentace zaměstnanců školy,

4. prezentace školy, jako jsou webové stránky školy, kronika, propagace školy, informování o aktivitách školy,

Pozn.: Podrobné údaje o zpracovávaných osobních údajích, účelu jejich zpracování a době jejich zpracování nalezte pod odkazem GDPR na hlavní stránce našeho webu,   vlevo dole.


DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v elektronické formě a manuálně oprávněnými pracovníky školy.
Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

                                                              

                Bakaláři – evidence žáků a zaměstnanců                                            

                VEMA – mzdy                                                                                                
                portály ZP – pravidelná hlášení

               Kooperativa – smluvní, resp. zákonný partner

               Inspektorát práce - úrazy
                VIS - stravné

               Portál ČŠI – hlášení úrazů

               SCIO – testování žáků

               KRPD – Klub rodičů a přátel Dvojky

               ČSSZ – zaměstnanci školy

             ZOOS – zaměstnanci v odborové organizaci

                                                                              

                              


POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  
Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,

Subjekt údajů má právo souhlas se zpracováváním osobních údajů odvolat. Odvolání se podává u Správce osobních údajů.

 

Poznámka: více informací pod odkazem GDPR – na hlavní stránce našeho webu – vlevo dole

V Jičíně dne 24. 5. 2018                                                                               

Mgr. Roman Mareš, ředitel školy

 

Přístupy

2169889
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
501
900
5223
4433
12022
32216
2169889