ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr17.jpg
 • obr14.jpg
 • obr11.jpg
 • obr15.jpg
 • obr16.jpg
 • obr13.jpg
 • obr10.jpg
 • obr12.jpg

skolanew

skolaold

 • 62.jpg
 • 61.jpg
 • 67.jpg
 • 63.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 60.jpg
 • 64.jpg

Kontakty

Základní škola, Jičín,
Husova 170
506 01  Jičín

Telefon: 493 532 405
Mobilní telefon: 731 124 475


IČO: 70886849


web: www.2zsjc.cz
email: skola@2zsjc.cz


datová schránka: ucdmm5r

Týdeníky

 

Vnitřní řád školní družiny

 • Provoz ŠD je od 6:30 do 7:40 hod. a od 11:40 do 16:30 hod. Vstup do ranní družiny je možný nejpozději do 7:30 hod.! (žáci přihlášení do ranní družiny se nezdržují na dvoře a hřišti).
 • Umístění jednotlivých oddělení ŠD:
 • Žáci se přihlašují do ŠD vyplněním přihlášky do ŠD za předpokladu, že do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 žáků.
 • Přihlášení žáci ŠD navštěvují pravidelně. Žáky mohou vyzvedávat pouze rodiče nebo osoba pověřená rodiči. Samostatné odchody se řídí podle údajů na přihlášce do ŠD. Změna odchodu žáka ze ŠD je možná jenom na základě písemného sdělení rodičů na samostatném formuláři, který obdrží od vychovatelky.
 • Za přihlášeného žáka, který se nedostavil do ŠD nebo ji svévolně opustil, vychovatelka nezodpovídá.
 • Změny bydliště a telefonu je nutné okamžitě nahlásit vychovatelce.
 • Podle Vnitřní směrnice o stanovení výše úplaty na částečnou úhradu ŠD, platné od 1. 10. 2011, stanoví ředitel školy výši příspěvku na 150 Kč měsíčně za jedno dítě.
 • Příspěvek 150,- Kč na měsíc se týká každého zapsaného dítěte bez ohledu na četnost docházky a délku pobytu ve školní družině.
 • Z bezpečnostních důvodů je budova uzamčena a děti budou vydávány na zazvonění u hlavních dveří
 • školičky nebo školy. Rodiče vstupují do šatny jen v nutných případech.
 • Rodiče si vyzvedávají děti v tyto časy:
 • Na mimoškolní aktivity jsou děti uvolňovány ze ŠD na písemnou žádost rodiče.
 • Žák si přinese do ŠD teplákovou soupravu a sportovní obuv na pobyt venku. Do tříd ŠD se děti přezouvají. Osobní věci, svršky a obuv rodiče označí.
 • Při odchodu si žák uklidí své pracoviště, své místo v šatně (přezůvky uloží do sáčku) a hračky používané venku při hrách. Rozloučí se s vychovatelkou pozdravem.
 • Provoz ŠD o prázdninách se řídí zájmem rodičů, je nutné přihlásit děti 2 týdny předem.
 • Sešity ŠD slouží pro písemnou korespondenci mezi rodičem a vychovatelkou – informace o činnostech ŠD. Žáci jsou povinni je nosit každý den do školy.
 • Telefonické spojení – škola 493 532 405,  družina 731 124 476nebo 734 161 697

Od 6:30 hodin se děti scházejí v ranní družině ve školičce a v 7:40 hod. děti odcházejí do tříd na  vyučování.

        Odpoledne se jednotlivá oddělení spojují do konečné družiny ve školičce.

V. a VI. oddělení – přízemí hlavní budovy

Zároveň musí být zachována kapacita školní družiny 180 žáků.

O přijetí žáka do ŠD a ukončení jeho docházky rozhoduje ředitel ZŠ.

Vyplněnou přihlášku je nutné vrátit vychovatelkám nebo třídní učitelce v určený den, zpravidla již 2. den školního roku. Opožděné odevzdání přihlášky může být důvodem k neumístění dítěte do ŠD z důvodu většího počtu dětí, než je kapacita školní družiny.

V případě většího zájmu o ŠD než je maximální kapacita pro šest oddělení, budou přednostně přijímáni žáci 1. - 2. tříd. Žáci 3. tříd budou přijímáni dle stanovených kritérií.

Kritéria přijetí žáka 3. třídy do školní družiny:

Může být přijat žák 3. třídy jenom tehdy, není-li naplněna kapacita školní družiny za těchto dalších podmínek:

1/ přednost mají dojíždějící žáci

2/dále mohou být přijati žáci, kteří mají již ve ŠD přijatého sourozence z 1. nebo 2. ročníku

3/ dále mohou být přijati žáci, kteří budou navštěvovat pravidelně ŠD alespoň 3 x týdně po dobu hlavní činnosti, tj. do 14:15.

/V této souvislosti jsou rodiče žádáni, aby pečlivě zvažovali umístění dítěte ve ŠD/.

Z bezpečnostních důvodů nebude dítě propuštěno na ústní vzkaz, telefonát či SMS zprávu nebo neúplné písemné sdělení (bez data).

Každou nepřítomnost žáka rodiče řádně omluví.

Odhlášení ze ŠD je možné pouze písemně.

Příspěvek platí rodiče bezhotovostním převodem na účet školy u KB č. 463860277/0100 nebo poštovní poukázkou, kterou žák obdrží od vychovatelky. Variabilní symbol je číslo přidělené podle seznamu dětí v oddělení ŠD. Příspěvek za pobyt žáka ve ŠD platí rodiče:

                za měsíce                               od 1. 9. do 31. 12.                  do 15. října    částka 600,- Kč

                                                                       od 1. 1. do 31. 3.                    do 15. února   částka 450,- Kč

                                                                       od 1. 4. do 30. 6.                    do 15. dubna   částka 450,- Kč

Žádost o osvobození od úplaty ze sociálních důvodů poskytne vedoucí vychovatelka.

Postup při nezaplacení příspěvku na ŠD se řídí ustanovením Vnitřní směrnice o stanovení výše úplaty na částečnou úhradu ŠD čl. V.

po skončení vyučování (po obědě) nejdéle ve 12:30 hod. – v případě, že se děti učí do11:40 hod.

ve 13:15 hod. v případě, že se děti učí do 12:35 hod.

ve 14:15 hod. po skončení hlavní činnosti ŠD.

od 14:30 do 16:30 libovolný odchod dle potřeb

Dojíždějící děti dle odjezdu spojů.

Žádáme rodiče o dodržování uvedených časů z důvodu narušování činnosti ŠD.

Žák se zúčastní akcí pořádaných ŠD, pokud se konají v době hlavní činnosti ŠD.

Žáci jsou poučeni o bezpečnosti a chování ve ŠD, ve školní jídelně, na školní zahradě, na vycházkách a akcích pořádaných ŠD. Bez vědomí vychovatelky neopouštějí třídu nebo zahradu.

V případě úrazu žáka poskytne vychovatelka první pomoc a zajišťuje lékařské ošetření. O úrazu informuje bezprostředně vedení školy a rodiče žáka. Do knihy úrazů provede záznam o úrazu.

Žák respektuje a dodržuje pravidla slušného chování, stolování, dbá na dodržování hygienických návyků a chová se tak, aby neohrožoval zdraví své a svých spolužáků při všech činnostech a v prostorách užívaných ŠD.

Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo významným způsobem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD. ŠD neodpovídá za cenné předměty a peníze žáků, taktéž za věci, které do ŠD nepatří (hračky, karty, apod.)

Žáci mohou používat mobilní telefon jen v nutných případech a to jen za účelem telefonování, případně SMS rodičům.

       Žák zachází s majetkem šetrně, při úmyslném poškození hračky, hry nebo  

         zařízení ŠD hradí zákonný zástupce žáka vzniklou škodu.

V případě nevyzvednutí dítěte z družiny, ani po telefonickém vyzvání rodičů, bude kontaktována policie a úsek sociálně-právní ochrany dětí.

       jídelna 603 192 777

                                                       kancelář školy 731 124  475

         Zákonní zástupci obdrží Vnitřní řád ŠD v písemné podobě.

         Na přihlášce potvrdí svým podpisem, že se s ním seznámili a souhlasí s ním.

Vnitřní řád školní družiny Základní školy, Jičín, Husova 170 vstupuje v platnost dne 3. 9. 2018. Tímto dnem zaniká Vnitřní řád školní družiny Základní školy, Jičín, Husova 170 ze dne 1. 9. 2017.

V Jičíně 1. 9. 2018

     Jana Seberová                                                                                Mgr. Roman Mareš

vedoucí vychovatelka                                                                    ředitel školy