ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr17.jpg
 • obr13.jpg
 • obr15.jpg
 • obr12.jpg
 • obr14.jpg
 • obr11.jpg
 • obr10.jpg
 • obr16.jpg

skolanew

skolaold

 • obr31.jpg
 • obr30.jpg
 • obr36.jpg
 • obr37.jpg
 • obr35.jpg
 • obr33.jpg
 • obr32.jpg
 • obr34.jpg

Důležité informace k zápisu do 1. tříd

pro školní rok 2018 /2019

(zápis k povinné školní docházce)

termín konání:  

čtvrtek: 19. dubna 2018, od 13:00 do 17:00 hod. ve Školičce

pátek: 20. dubna 2018, od 9:00 do 11:30 hod. ve Školičce

věk dítěte –  6 let k 31. 8. 2018:

K zápisu se dostaví:

 • dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012
 • nebo dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

věk dítěte – 5 let k 31. 8. 2018:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2018 – zákonný zástupce doloží vyjádření  Školského poradenského zařízení (PPP*, SPC**)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2019 – zákonný zástupce doloží vyjádření PPP* nebo SPC** a pediatra nebo klinického lékaře

průběh a organizace zápisu:

 • zákonný zástupce dítěte v den konání zápisu (19. dubna nebo 20. dubna 2018) vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte
 • obdrží registrační číslo dítěte
 • předloží svůj průkaz totožnosti (OP, u cizinců pas)
 • předloží rodný list dítěte
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat
 • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně
 • pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte
 • motivační část se nese hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti
 • zákonný zástupce obdrží Desatero pro rodiče děti předškolního věku
 • u zápisu je přítomno vedení školy, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci

odklad povinné školní docházky

1.        Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé:

 • písemně – vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky v době zápisu – v oficiálním určeném termínu(§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017), doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku
 • na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí
 • rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy
 • pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis
 • zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení
 • rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou
 • zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení

2.        Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

3.        Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP* nebo SPC**) + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

4.        Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

5.        Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. 4. 2018 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

6.        Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

7.        Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

8.        Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

vydání o rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

vydání o rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

 • pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

*PPP: Pedagogicko-psychologická poradna Jičín Královéhradeckého kraje; www.pppjicin.cz; tel.: 493 533 505

**SPC: Speciálně-pedagogická centra Královéhradeckého kraje (SPC jsou specializovaná zařízení určená pro práci s dětmi a mladistvými se zdravotním postižením - ať již tělesným, smyslovým, mentálním či s autismem. Se souhlasem zákonných zástupců pečují zpravidla o děti a nezletilé ve věku 3-26 let.)