ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr12.jpg
 • obr11.jpg
 • obr17.jpg
 • obr10.jpg
 • obr15.jpg
 • obr13.jpg
 • obr16.jpg
 • obr14.jpg

skolanew

skolaold

 • 21.jpg
 • 20.jpg
 • 26.jpg
 • 22.jpg
 • 25.jpg
 • 24.jpg
 • 27.jpg
 • 23.jpg

Informace k výuce žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020

 

Úvod

„Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Organizaci samotné výuky si můžete zorganizovat podle svého uvážení - uvolnění tedy např. neznamená, že by museli žáci či studenti docházet do školy každý pracovní den.“ /Citace z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol ze dne 2. 5. 2020/.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 30. 4. 2020 dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. st. /od 25. 5./ a žáků 9. ročníků /od 11. 5./ ve škole.

Uvádíme na tomto místě pro Vás a Vaše děti základní informace, které bude třeba z pohledu chodu školy dodržovat:

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka /členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

— Příchozí žáci pod dohledem pověřeného pracovníka školy se budou shromažďovat na školním dvoře s patřičnými rozestupy takto: skupina 9. A1 v 7:40 – poté bude vpuštěna do šaten, skupina 9.A2 v 7:50 - poté bude vpuštěna do šaten a skupina 9. B v 8:00 – poté bude vpuštěna do šaten. Po přezutí odejdou žáci do určené učebny. Je zakázáno používat pro přesun schodiště v přístavbě. Všichni žáci musí chodit kolem jídelny, učebny budou situovány do 2. poschodí /9. A1 v učebně FY, 9.A2 v učebně CH a 9. B v učebně ZE/.

— Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušek. Zajišťuje rodič.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

— Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 

V budově školy

— Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

— Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

 

Ve třídě

— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

— Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

— Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

— V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do svého sáčku.

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 

Při podezření na příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Rodič v den nástupu dítěte do školy pošle po svém dítěti vyplněné čestné prohlášení /posíláme jako samostatný dokument/. Bez něj nebude žákovi do školy umožněn přístup.  

— Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty – v případě podezření na infekci může škola změřit teplotu žáku bezkontaktním teploměrem.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 Školní stravování ve školní jídelně nebude zajištěno.

— Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

— Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

                   

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci velice zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách i s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení podepsané zákonným zástupcem:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy

— V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Docházka není povinná.

— Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

— Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

— Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanovuje ředitel školy.

 

Shrnutí základních bodů

Vážení rodiče, zákonní zástupci, je tedy především třeba:

 • Pečlivě zvážit, zda Vaše dítě do školy pošlete – zvažujte rizikové faktory, které se mohou týkat jak Vašeho dítěte nebo i ostatních členů společné domácnosti. Distanční vzdělávání bude nadále probíhat.
 • Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě se bude výuky ve škole účastnit /ANO či NE/, sdělte tuto informaci Vašim třídním učitelům přes EŽK a to do čtvrtka 7. 5.!!!
 • Podmínkou vstupu dítěte do školy 11. 5. je vyplněné čestné prohlášení, které dítě odevzdá první den ve škole vyučujícímu.
 • Nezapomeňte Vaše dítě vybavit min. 2 rouškami a sáčky na roušky.
 • Vybavte Vaše dítě zdravou svačinou a pitím. Pozn.: školní jídelna je mimo provoz, mj. z důvodu začínající rekonstrukce školy, Vaše dítě bude ve škole jen 4 hodiny a to zpravidla ob den.
 • Nutnou podmínkou bude dodržování hygienických opatření /VIZ výňatek z informací MŠMT výše/, na která ještě znovu Vaše děti ve škole upozorníme.
 • Nezapomeňte, že Vaše rozhodnutí musíte učinit nejpozději do 7. 5. do 15:00 hod. Pozdější doplňování skupin nebude možné.
 • Velice Vám děkujeme za spolupráci.

Po dohodě s příslušnými vyučujícími bude výuka zajištěna takto:

9. A  M p. uč. L. Šolcová        ČJ p. uč. R. Sálová

9. B  M p. uč. Z. Charousek   ČJ p. uč. Horáčková/p. uč. Beneš

Bližší informace k výuce obdrží žáci od příslušných vyučujících na 1. setkání dne 11. 5. 2020.

Do neděle 10. 5. budete informováni o tom, v jaké skupině bude Vaše dítě zařazeno a který den přijde poprvé do školy.

Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví.

 

V Jičíně 5. 5. 2020                            Mgr. Roman Mareš, ředitel školy

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Přístupy

2788080
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
95
190
983
1588
2960
31577
2788080