ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr12.jpg
 • obr15.jpg
 • obr10.jpg
 • obr11.jpg
 • obr14.jpg
 • obr16.jpg
 • obr13.jpg
 • obr17.jpg

skolanew

skolaold

 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 21.jpg
 • 26.jpg
 • 25.jpg
 • 27.jpg
 • 22.jpg
 • 20.jpg

Základní škola, Jičín, Husova 170

                               Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 1. Obecné nařízení
 2. Důvody zpracování osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU.

Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Právní základ pro zpracování osobních údajů ve škole:

právní povinnost dle právního předpisu (např. údaje ve školní matrice dle školského zákona) – tj. bez souhlasu

. veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – tj. bez souhlasu

. plnění či uzavření smlouvy – tj. bez souhlasu

. odůvodnitelný oprávněný zájem – tj. bez souhlasu

v ostatních případech - nutný souhlas žáků, zákonných zástupců žáků – informovaný souhlas

Ředitel školy zakazuje předávání osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky), pokud nebyl dán souhlas zákonného zástupce.

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

školní matrika,

doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

třídní kniha,

záznamy z pedagogických rad,

kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů a předpisů

podněty pro jednání OSPOD, OSA, POLICIE ČR, přestupkové komise,

podklady žáků pro vyšetření v PPP, SPC

hlášení trestných činů, neomluvená absence,

údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • Organizování mimoškolních akcí (např. lyžařské kurzy, sportovní a turistické kurzy, školní výlety, netradiční výuka v přírodě, výjezdy do zahraničí), slevenky na hromadnou jízdenku, včetně předání seznamu poskytovatelům služeb (např. ubytování, přeprava)
 • Organizování a účast v soutěžích a olympiádách (seznamy žáků), včetně předání seznamu organizátorům soutěže/olympiády
 • Poskytování poradenských služeb (jméno, příjmení, datum narození, stupeň podpůrných opatření).
 • Prezentace a propagace školy a informování o aktivitách a úspěších školy na webových stránkách školy, na audiovizuálních projekcích v prostorách školy (např. písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka, např. slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení s vysvětlujícím komentářem), ve školní kronice, v regionálních periodikách, tisku ve vhodné formě (týká se též zveřejňování fotografií – podobenek žáka). Týká se písemných i zvukových záznamů.

Zákonný zástupce má právo souhlas se zpracováváním osobních údajů o d v o l a t. Odvolání se podává u Správce osobních údajů.

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů – v průběhu června 2018, zákonní zástupci nově přijatých žáků k plnění povinné školní docházky – na schůzce rodičů v průběhu června 2018, resp. na počátku září 2018.

4. Práva žáků a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výšepoplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu + zpracovány vnitřní předpisy k ochraně osobních údajů

nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole.

Je jím Mgr. Martin Hlava – zaměstnanec MÚ Jičín, adresa: MÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel: 493 545 110 mobilní tel: 737 269 884, mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,

shromažďování pouze nezbytných osobní údaje

již nepotřebné údaje skartovat,

zachovávat mlčenlivost o údajích,

neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,

školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti a povinnostech ped. pracovníků zachovávat mlčenlivost,

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

V Jičíně dne 24. 5. 2018                                                                                               Mgr. Roman Mareš, ředitel školy