ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr16.jpg
 • obr17.jpg
 • obr10.jpg
 • obr14.jpg
 • obr11.jpg
 • obr12.jpg
 • obr15.jpg
 • obr13.jpg

skolanew

skolaold

 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 27.jpg
 • 20.jpg
 • 26.jpg
 • 21.jpg
 • 25.jpg
 • 22.jpg

V září 2017 vyvrcholil dvouletý školní projekt Erasmus plus „Otvírání nových cest do Evropy“.

Shrnutí projektu tak, jak je uvedeno v žádosti o grant, zde:

Chtěli bychom umožnit našim zaměstnancům jejich profesionální růst, zvyšování jazykových kompetencí, získávání motivace pro další práci. Chtěli bychom umožnit, aby se inspirovali evropskými vzdělávacími systémy, navázali zahraniční kontakty ke sdílení zkušeností a blíže se seznámili s programy Evropské komise. Chtěli bychom rozšířit výuku formou CLIL.

Naše základní škola má celkem značné zkušenosti s projekty spolupráce v rámci programu Comenius, ale téměř žádné s individuální mobilitami. Většina učitelů pociťovala nedostatek jazykových schopností v komunikaci s našimi partnery. Rádi bychom pro naše zaměstnance využili možnost vzdělávání v zahraničí nejen pro jeho velký efekt na ovládání cizího jazyka, ale také pro jeho interkulturální rozměr.

Pro tento projektu jsme vybrali 3 nadšené učitelky, které se o jazykové kursy v zahraničí velice zajímají. Očekáváme, že sdílení jejich zkušeností z kursů podporovaných Erasmem+ a informací o nich bude motivovat další naše učitele pro účast na podobných kursech.

Chceme podporovat další projekty partnerství a věříme, že takto naši učitelé získají lepší nástroj pro komunikaci s našimi partnery.

Zkušená učitelka, která učí angličtinu na prvním stupni a využívá metodu CLIL, bude šířit získané vědomosti v rámci seminářů pro CVKHK - Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje nebo v rámci výuky učitelů naší školy nebo škol v okrese formou jazykově-metodického kursu. Plánuje propracovat metodiku k vlastní učební pomůcce sloužící k šíření metody CLIL v rámci České republiky.

Další dvě účastnice zahraničních kursů budou využívat angličtinu v jiných předmětech formou CLIL ve své třídě. Předpokládáme, že úzká spolupráce těchto učitelek a používání formy CLIL bude pro ostatní příkladem hodným následování.

Výsledky a dopady projektu budou sledovány formou hospitací v hodinách, zjišťování zájmu zaměstnanců o jazykové vzdělávání a programy Erasmus+.

S touto žádostí jsme v roce 2015 uspěli a naše škola získala grant na vzdělávání tří našich učitelek na jazykově metodických kursech ve Spojeném Království, které pak měly svoje zkušenosti sdílet s kolegy a využít je v praxi.

O účast v tomto projektu měly zájem učitelky prvního stupně Mgr. Lenka Dědečková, Mgr. Zuzana Pácaltová a učitelka angličtiny Mgr. Kateřina Zídková, která byla i koordinátorkou projektu.

Protože naše škola již dlouhodobě využívá metodu CLIL, propojení výuky cizího jazyka a jiných vyučovacích předmětů, zejména v HV a PČ v 1. a 2. ročnících, projekt byl zaměřen tímto směrem. Paní učitelky vycestovaly na kursy, které měly rozvinout jejich jazykové kompetence, tak aby mohly tuto metodu ve větší míře aplikovat při výuce, měly se dozvědět více o této metodě a v neposlední řadě měly přivézt zážitky ze Spojeného Království, země, jejíž jazyk se v naší škole nejvíce vyučuje, navázat přátelství s kolegy z celé Evropy, inspirovat se dobrými zkušenostmi z evropských škol.

Paní učitelky Dědečková a Pácaltová si ještě celý rok před vycestováním intenzivně zlepšovaly svou angličtinu v individuálním kursu v jazykové škole Akademii J. A. Komenského. Kursovné bylo též hrazeno z grantu Erasmus plus.

Při výběru vhodných kursů jazykových škol ve Spojeném Království jsme uvažovali, jak nejlépe skloubit jazykové vzdělávání a naplnění dalších cílů našeho projektu.

Paní učitelky vycestovaly, každá do jiné části UK, každá se zúčastnila jiného typu kursu.

Po absolvování kursů všechny tři vyjadřovaly velkou spokojenost s úrovní kursů, s významem studijní cesty pro jejich profesní růst nejen v oblasti zvyšování jazykových kompetencí. Sdílení zkušeností a zážitků již mezi nimi samotnými bylo nadšené. Na poradě v přípravném týdnu také seznámily s průběhem projektu a v kostce se svými zkušenostmi celý kolektiv pedagogů naší školy formou prezentací, a pozvaly kolegy na ukázkové hodiny s CLILem a Zahradní slavnost jazyků. Také vytvořily tři krásné informační tabule o projektu, o svých cestách a kursech, o místech, která navštívily.

Děkovný dopis Mgr. Tománkové ze 4. ZŠ zde:

Milá paní Zídková,

dnes 21. září jsem prožila s Vámi Den s CLIL na 1. stupni na Vaší škole. Děkuji Vám všem za milé a vstřícné přijetí. Všechny tři ukázkové hodiny, které jsem měla možnost vidět, byly pro mě podnětné a inspirativní. Získala jsem mnoho nových nápadů do své výuky. Ráda předám všechny nové informace mým kolegyním a kolegům na naší škole. Vkládání angličtiny do výuky bylo přirozené a žáci ho přijímali velmi kladně.
Děkuji všem vyučujícím, kteří měli odvahu a chuť podělit se se svými zkušenostmi s CLIL ve svých hodinách.

Vám osobně přeji mnoho energie a nápadů do další Vaší práce a oceňuji Váš pozitivní vliv na své okolí, který je v dnešní době velmi potřebný a důležitý.
Přeji Vám krásné podzimní dny. Pokud mi to vyjde, ráda navštívím ve středu Vaši Zahradní slavnost jazyků.

Jitka Tománková