ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr15.jpg
 • obr10.jpg
 • obr16.jpg
 • obr14.jpg
 • obr17.jpg
 • obr13.jpg
 • obr11.jpg
 • obr12.jpg

skolanew

skolaold

 • 24.jpg
 • 20.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 22.jpg
 • 27.jpg
 • 21.jpg
 • 26.jpg

Základní škola, Jičín, Husova 170

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ /ŠPP/

Úvodní ustanovení:

ŠPP zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě novely zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Tým školního poradenského pracoviště tvoří:

            Mgr. Roman Mareš, ředitel školy

            Mgr. Renata Florianová, zástupkyně ŘŠ

Mgr. Radmila Smolíková, vedoucí ŠPP a výchovný poradce

Mgr. Zuzana Petráčková, školní metodik prevence

Mgr. Martina Drobná, speciální pedagog

Edita Šedá, školní asistent

 

Kontakty:            TEL: 493 532 405

                              

 

Hlavní úkoly ŠPP:

. budování příznivého klimatu školy

. kariérové poradenství, profesní orientace

. průběžné informování žáků o dalších možnostech jejich studia

. prevence sociálně patologických jevů

. včasná intervence v případě řešení výchovných problémů

. práce s problémovými kolektivy žáků

. realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

. poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům v případě nesnází

. koordinace spolupráce školy s OSPOD, Policií, krizovými, okresním metodikem prevence,   PPP, SPC aj.

. odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků s SVP

. poradenská činnost pro zákonné zástupce

. metodická pomoc rodičům žáků s SPV, rodičům žáků ohrožených školních neúspěchem

. metodická pomoc učitelům vytvářejícím PLPP

. podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

. metodická pomoc učitelům při rozvíjení talentu nadaných a mimořádně nadaných žáků

Související dokumenty:

Plán výchovného poradce

Preventivní program a program řešení šikany

Strategie v boji proti školní neúspěšnosti         

 

                                                                                               Mgr. Roman Mareš, ředitel