ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr15.jpg
 • obr12.jpg
 • obr17.jpg
 • obr11.jpg
 • obr10.jpg
 • obr14.jpg
 • obr13.jpg
 • obr16.jpg

skolanew

skolaold

 • 22.jpg
 • 27.jpg
 • 26.jpg
 • 20.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 24.jpg
 • 21.jpg

Kontakty

Základní škola, Jičín,
Husova 170
506 01  Jičín

Telefon: 493 532 405
Mobilní telefon: 731 124 475


IČO: 70886849


web: www.2zsjc.cz
email: skola@2zsjc.cz


datová schránka: ucdmm5r

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
Tel.: 493 545 110

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní školy, Jičín, Husova 170

Platnost dokumentu: od 1. září 2016

Podpis ředitele školy ……………………… Razítko školy:


OBSAH

1.      Identifikační údaje .......................................................................................................   5

2.      Charakteristika školy ...................................................................................................   6

3.      Charakteristika ŠVP ....................................................................................................  12

4.      Učební plán .................................................................................................................18

5.      Učební osnovy ............................................................................................................20

         1. stupeň

         Český jazyk ................................................................................................................  20

         Anglický jazyk ...........................................................................................................  30

        

         Matematika ................................................................................................................   37

        

         Informatika ................................................................................................................   51

         Prvouka ......................................................................................................................  54

         Přírodověda ................................................................................................................  64

         Vlastivěda ...................................................................................................................  69

         Hudební výchova ........................................................................................................74

         Výtvarná výchova .......................................................................................................85

         Tělesná výchova .........................................................................................................  94

         Pracovní činnosti ........................................................................................................107

         Hudební výchova a pracovní činnosti v angličtině ………………………………….    118

         Průřezová témata .....................................................................................................121

         2. stupeň

         Český jazyk ................................................................................................................128

         Anglický jazyk ...........................................................................................................146

         Německý jazyk – druhý jazyk ....................................................................................154

        

         Ruský jazyk – druhý jazyk …………………………………………………………      158

                                                                                                                                                  

         Matematika ................................................................................................................162

         Informatika ................................................................................................................173

         Dějepis .......................................................................................................................175

         Občanská výchova .....................................................................................................187

         Fyzika .........................................................................................................................196

         Chemie ........................................................................................................................209

         Přírodopis ...................................................................................................................218

         Zeměpis ......................................................................................................................231

         Hudební výchova ........................................................................................................240

         Výtvarná výchova .......................................................................................................250

         Tělesná výchova .........................................................................................................258

         Výchova ke zdraví ......................................................................................................272

         Pracovní činnosti ........................................................................................................281

        

         2. stupeň – volitelné předměty

         Aplikovaná matematika ..............................................................................................288

         Cvičení z českého jazyka ............................................................................................291

         Český jazyk rozšiřující ................................................................................................293

         Domácnost ..................................................................................................................303

        

         Informatika .................................................................................................................306

         Konverzace v anglickém jazyce .................................................................................310

         Konverzace v německém jazyce ................................................................................312

         Přírodovědný seminář – chemie .................................................................................318

         Přírodovědný seminář – biologie ................................................................................322

         Přírodovědný seminář – fyzika ...................................................................................329

         Seminář ze zeměpisu ...................................................................................................334

         Společenskovědní seminář ..........................................................................................337

         Sportovní výchova .......................................................................................................341

         Technické činnosti .......................................................................................................346

         Technické kreslení .......................................................................................................349

         Užité výtvarné činnosti ................................................................................................351

         Průřezová témata ......................................................................................................355

6.      Hodnocení žáků ......................................................................................................   365

7.      Seznam zkratek ………………………………………………………………………    387

              

              


1.    Identifikační údaje

Název:               Základní škola, Jičín, Husova 170

RED-IZO:         600 092 160

Adresa:             Husova 170

506 01 Jičín      

Ředitel školy:    Mgr. Roman Mareš

Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Právní forma:   příspěvková organizace

IČO:                  70886849

Telefon:             493 532 405

Email:               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web:                 www.2zsjc.cz

Zřizovatel školy:      Město Jičín

IČO:                         00 271 632

Adresa zřizovatele:   Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

Telefon:                    493 545 111

Email:                       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web:                         www.mujicin.cz

2.     Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Základní škola, Jičín, Husova 170 je plně organizovaná základní škola s právní subjektivitou, od 1. 1. 2002 je příspěvkovou organizací. Škola je rozdělena na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Škola je dlouhodobě oblíbená, jednak pro svou polohu ve městě (bezpečně dostupná pro dojíždějící žáky), pro kvalitní vzdělávací program i dobré vzdělávací výsledky. Žáci školy dosahují dlouhodobě úspěchů v různých soutěžích: literárních, přírodovědných či sportovních.Kapacitně je škola téměř plně vytížena.

Škola není speciálně zaměřena na konkrétní vzdělávací oblast. Důraz je kladen na všeobecné vzdělání, včetně nezbytné dlouhodobé podpory výuky cizích jazyků, informačních technologií, sportovních (i mimoškolních aktivit). Snahou je podpora zdravého životního stylu a důsledná prevence sociálně-patologických jevů.

Významná je aktivní spolupráce s organizacemi v rámci města Jičína.

Charakteristika pedagogického sboru

Ve školním roce 2016/2017 pracuje ve škole 48 pedagogických pracovníků (včetně vychovatelek školní družiny a asistentek pedagoga) a 13 provozních zaměstnanců (včetně pracovníků školní jídelny). Počet pedagogů – mužů představuje cca 15 % pedagogických pracovníků.

Kvalifikovanost učitelského sboru je zajištěna. Na škole působí výchovná poradkyně (pro 1. a 2. stupeň s odpovídající kvalifikací), metodik prevence s odpovídající kvalifikací a 1 pedagog pověřený činností školního koordinátora EVVO. Škola má vlastního koordinátora ŠVP.

Poradním orgánem ředitele školy je kolegium ředitele (ustanoveno od počátku školního roku 2013/2014). Kolegium je tvořeno 10 zaměstnanci školy (zástupci vedení, pedagogů a provozních zaměstnanců).

Další vzdělávání pedagogů je dlouhodobě a systematicky orientováno na inovační procesy ve vyučování, na získávání a prohlubování poznatků vedoucích ke zkvalitnění vzdělávání. Škola podporuje dle finančních možností vzdělávání pedagogů podle potřeb školy i samotného zájmu pedagogů.

Asistentky pedagoga pracují zpravidla se žáky s uznaným Aspergerovým syndromerm či se žáky s lehkou mentální retardací, kteří jsou integrováni v běžných třídách.

 

Dlouhodobé projekty, priority školy a mezinárodní spolupráce

Dlouhodobé zapojení školy do programu EU Socrates /Comenius, kde se aktivně podílela na třech projektových cyklech, bylo v roce 2012 ukončeno. Přesto škola pokračuje dle aktuálních finančních podmínek a aktuálních projektů v realizaci pobytů žáků a učitelů v zahraničí /zpravidla Německo, Británie/. Škola byla dříve též zapojena do projektů „Modely inkluzivní praxe v základní škole“ (vytváření podmínek pro inkluzivní vzdělávání na běžných základních školách), „Junior Akademie“ (přiblížení světa vědy a techniky žákům základních škol) a „NetLektor – výuka anglického jazyka formou videokonference s lektory z Filipín“.

Škola byla zapojena v projektu EU Peníze školám, tzv. „šablony“ /termín ukončení – r. 2014/.

V současné době je škola, zapojena do mezinárodního projektu ERASMUS +, který je zaměřen na další vzdělávání učitelů cizích jazyků.

Charakter dlouhodobých a opakujících se projektů mají např. mj.: ekologické aktivity (Den Země, sběr starého papíru, plastových víček, projekty zaměřené na aktivity ve školní zahradě) nebo spolupráce se středními školami v Jičíně a okolí (profesní orientace) či projekty organizované knihovnou nebo muzeem v Jičíně.  

Škola chce v blízké době podporovat projekty zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti (škola nabízí vyučování matematiky také podle metody prof. Hejného). Škola chce také dále rozvíjet čtenářskou gramotnost (projekty mezi třídami, čtenářské dílny, spolupráce mezi základními školami v Jičíně a okolí). Naše škola nabízí jako jedna z mála v regionu výuku vybraných předmětů na 1. stupni v angličtině metodou CLIL.

Škola hodlá využívat školní zahradu jako místo vzdělávání, setkávání a odpočinku. Pro rozvoj přírodovědných bádání a environmentální výuky by škola ráda v blízké budoucnosti využívala nových metod, technologií a přístupů v oblasti přírodovědných či laboratorních bádání venku i v odborné laboratoři.  

Dlouhodobé projekty a priority chce škola mj. rozvíjet i za pomocí moderních ICT technologií.

Škola má dlouhodobou zkušenost ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (mj. i s nadanými žáky). Rádi bychom pro tyto žáky vytvářeli nejlepšípodmínkypro jejich rozvoj ve vzdělávání. Dále žákům ze sociálně-znevýhodněného prostředí chceme nabízet podnětné prostředí pro jejich další rozvoj.  

Podmínky školy

Prostory základní školy se nacházejí ve třech budovách: č. p. 170 – stará budova (dříve učitelský ústav – zal.  r. 1886), č. p. 183 – tzv. „přístavba“ a „školička“, které spolu vytvářejí jeden komplex.

Budovy školy jsou staré, zvláště budova č.p. 170 – původně učitelský ústav, bude vyžadovat postupnou rekonstrukci. V minulých letech byla realizována přestavba školičky spojená s výstavbou nového pavilonu šaten, který je propojen s budovou školičky i s budovou č. p. 183 – přístavbou..

       V budově školičky se uskutečnila výměna oken, několika podlah a vnitřního vybavení tříd a kabinetu. V roce 2015 došlo k výrazné rekonstrukci školičky - přístavba školičky, včetně zateplení objektu. Byl tak odstraněn dlouho neřešený problém „průchozích tříd“, kdy třídy ve školičce neměly vlastní vstupy. Současně došlo ke zkvalitnění prostor školní družiny. Nová školička tak vytváří, zpravidla pro žáky 1. ročníků a školní družiny, podnětné prostředí pro jejich vzdělávání. Přístavbou školičky se zlepšilo i zázemí pro pedagogy a vychovatelky školní družiny.

        Ve všech budovách jsou nově zrekonstruovaná sociální zařízení, výstavbou pavilonu šaten bylo rovněž zrekonstruováno zázemí školní jídelny a sklady. Ve všech budovách proběhla rekonstrukce topného systému. Výstavbou výtahu v novém pavilonu škola sice získala bezbariérový vstup do školy, ale pohyb v ostatních prostorách školy pro pohybově handicapované není prozatím možný.

         Další rozvoj školy by mohl znamenat budoucí záměr realizace půdní vestavby nad přístavbou č. p. 183, kde by měly vzniknout odborné učebny na rozvoj čtenářské gramotnosti, přírodovědného bádání a pro individuální práci se žáky s SVP.

Výuka (dle výše zmiňovaného popisu) tak probíhá ve třech budovách: v hlavní budově č.p. 170, v „přístavbě“ č.p. 183 a ve „školičce“.

V hlavní budově je celkem 18 učeben (některé slouží jako kmenové a zároveň i jako odborné učebny). Z uvedeného počtu je 1 učebna informatiky, 1 pro výuku cizích jazyků, 1 rekonstruovaná školní dílna a 1 tělocvična. Malá tělocvična kapacitně nestačí, a proto žáci od 5. ročníku chodí na tělesnou výchovu do sportovního areálu, kde mají k dispozici halu atělocvičnu.

V „přístavbě“ je 7 učeben, z toho dvě jsou odborné – žákovská kuchyňka, učebna cizích jazyků.

Ve „školičce“ jsou 4 kmenové učebny a 3 učebny školní družiny. Školní družina současně využívá pro svou činnost zpravidla další 3 – 4 kmenové učebny 1. stupně v přístavbě nebo hlavní budově.

Ke škole patří zahrada a školní dvůr, které se využívají za pěkného počasí k výuce tělesné výchovy i ostatních předmětů. Žáci využívají tyto prostory (hřiště, stoly na stolní tenis) i ve volném čase před i po vyučování.

Školní zahrada se proměnila díky výrazné revitalizaci v letech 2014 – 2015 v místo, které lze využívat pro výuku, oddech či relaxaci i mimoškolní činnosti. Byla vybudována venkovní učebna, tzv „amfiteátr“, dále atletická dvojdráha 60 m s umělým povrchem. Zahrada byla osazena interaktivními výukovými panely pro výuku přírodovědy, vlastivědu a přírodopisu. Za vhodného počasí lze využívat školní zahradu k výuce tělesné výchovy i ostatních předmětů.

Za „školičkou“ jsou hřiště, pískoviště a dětské prolézačky, které slouží žákům 1. stupně a školní družině. Tyto prostory jsou ve špatném stavu a potřebují rekonstrukci.

Dalšímu rozvoj ve využité školní zahrady a školního dvora přispěje v nejbližší době vybudování venkovního multifunkčního hřiště s umělým povrchem.

Ve škole pracují dvě počítačové sítě – žákovská a učitelská. Žáci mají k dispozici jednupočítačovou učebnu. Počítačová síť je zavedena do všech učeben školy.

Od roku 2014/2015 jen zaveden systém elektronické žákovské knížky, který zlepšil současně komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků.

Je snaha stále zlepšovat podmínky k výuce i pro práci pedagogů. Většina učeben na 1. stupni je vybavena interaktivními tabulemi, na 2. stupni jsou interaktivní tabule ve 3 učebnách. Notebooky má k dispozici většina pedagogických pracovníků. Postupně dochází k dovybavování tříd dataprojektory a projekčními plátny.

Ve „školičce“ je instalován pro účely projekce informační multifunkční LCD monitor.

Postupná obměna, prozatím vyhovující počítačové techniky, bude však v nejbližších 3 – 4 letech nevyhnutelná.

Školní kuchyň a školní jídelna se nacházejí ve zvýšeném přízemí „přístavby.“ Školní jídelna stravuje žáky, zaměstnance školy i cizí strávníky. Strávníci mají možnost zpravidla výběru ze 2 jídel. Jídlo lze objednávat i po internetu. Školní stravování velmi dbá na plnění výživových norem. Kapacita školní jídelny je 60 míst.

 

 

 

Investiční záměry a další rozvoj školy

Škola v současné době uvažuje o realizaci dřívějšího záměru půdní vestavby. Záměrem projektu je vybudování 3 odborných učeben, které by byly zaměřeny na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, na podporu kvalitativního zlepšení výuky cizích jazyků, na environmentální a přírodovědná bádání. Na podporu všech těchto priorit chceme využít modernizace ICT technologií.

Vybudování specializovaných učeben, včetně zázemí pedagogických pracovníků   by mělo dále přispívat k podpoře společného vzdělávání, včetně rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola bude muset v blízké budoucnosti řešit investiční záměry typu: rekonstrukce fasády školní budovy, včetně výměny oken, dokončení vypracovaného a již postupně realizovaného projektu areálu školní družiny, školní zahrady a školního dvora.  

Škola historicky trpí absencí vlastní plnohodnotné tělocvičny. I budoucnost by mohla přinést nové náměty k řešení tohoto nedostatku.

Investiční prostředky na tyto záměry chce škola čerpat také z prostředků EU.

Struktura žáků

Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z dalších částí města a okolních vesnic. Škola má velmi dobrou polohu ve městě, je bezpečně dostupná pro dojíždějící žáky. Kapacitně je škole téměř plně vytížená, škola patří dlouhodobě s počtem 500 – 600 žáků k větším školám ve městě. V dlouhodobém výhledu školy předpokládáme udržení počtu tříd na 20 – 22, max. 23 tříd.

Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty

Dne 1. 2. 1997 byla na Základní škole, Jičín, Husova 170 zřízena Rada školy. Rada města  dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřídila „Školskou radu“ Základní školy, Jičín, Husova 170 s účinností od 1. března 2005.

Zákonní zástupci žáků založili a spravují „Klub rodičů a přátel DVOJKY“ (KRPD), který velmi úzce spolupracuje s vedením školy i Školskou radou. Žáci se zapojují do správy školy prostřednictvím Žákovského parlamentu. Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry,  odborem sociálních věcí a zdravotnictví - úsekem sociálně-právní ochrany dětí a rodiny.

Partnerem školy je také Regionální muzeum a galerie Jičín, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, AŠSK aj.

Úspěšně se rozvíjí spolupráce se středními školami v regionu a se společnostmi zajišťujícími nabídku a realizaci preventivních programů.    


3.     Charakteristika ŠVP

Zaměření školy

Škola poskytuje všeobecné vzdělání. Jejím cílem je poskytnout žákům co nejlepší vzdělání ve všech směrech a připravit je na budoucí život, aby jim taková příprava poskytovala co nejvíce zajímavých a kvalitních zážitků. Chceme, aby naše škola zůstávala v myslích našich žáků, na jedné straně místem symbolizujícím bezpečí, příjemnou vzpomínku, pohodu a na druhé straně poznání a zvídavost.

Při tvorbě vzdělávacího programu vyšli všichni učitelé ze svých zkušeností. Cíle a standardyRámcového vzdělávacího programu se shodují s jejich záměry. Na prvním stupni působí zkušené učitelky, které mj. pořádaly ukázkové hodiny pro kolegy z ostatních škol.

Na druhém stupni tvoří učitelé zpravidla dlouhodobě sehraný tým, který již několik let staví na propojení výuky různých předmětů a nabízí současně široké spektrum mimoškolních aktivit. Dle finančních možností mohou být organizovány různé sportovní kurzy, pobyty apod., které jsou zaměřeny na všestranný rozvoj pohybových a morálně volních vlastností žáků. Tyto mají v naší škole dlouholetou tradici.  

Cílem vzdělávání není nekritický obdiv k nedůležitým zajímavostem, ale pochopení celistvosti světa. Cílem vzdělávání není bezduchá diskuze bez znalostí faktů, ale diskuze až po seznámení s fakty. Cílem je naučit žáky naslouchat, spolupracovat a tolerovat odlišnosti. Chceme, aby žák po ukončení povinné školní docházky odcházel z naší školy s pocitem uvědomění si své jedinečnosti a zároveň byl otevřený všem novým podnětům zvenčí. Chceme mít absolventa, který pochopí podstatu problému a nebude se bát ho řešit.

Výchovné a vzdělávací strategie

Cílem naší školy je především připravit žáky pro život, jejich další studium a rozvíjení jejich pohledu na současný svět, ve kterém žijí. Těžištěm práce je především poskytovat vzdělávání žákům, úměrně jejich individuálním schopnostem a současně v duchu nových vyučovacích metod a potřeb moderní společnosti.

Naší strategií je vést žáky k otevřenému pohledu na problémy a jejich řešení, důraz je kladen na hledání pravdy. Cílem je schopnost každodenní drobné inovace, drobného zlepšení. Nechceme proměňovat školu jednou za deset let, chceme ji měnit postupně tak, aby si žáci odnášeli stále stejně kvalitní sumu dovedností v závislosti na potřebách moderní společnosti 21. století.

Škola podporuje práci s informačními zdroji a snaží se žáky vést k jejich odpovědnému využívání.

Pro zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky a žáky samotnými škola dle finančních a jiných aktuálních podmínek pořádá několikadenní kurzy (netradiční výuka v přírodě, turistické kurzy v zajímavých místech České republiky,  lyžařský kurz, cyklistický kurz v Českém ráji, vodácký kurz v povodí Vltavy, dle možností i výměnné pobyty v zahraničí). Pro žáky jsou dle jejich zájmu organizovány školní turnaje v míčových hrách. Tradici má fotbalový turnaj mezi třídami.

Rozvoj pohybové aktivity je dlouhodobě podporován účastí v různých sportovních soutěžích, turnajích či olympiádách.

Individuální péče pedagogů o nadané a mimořádně nadané žáky se projevuje četností zapojení a úspěchy žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do života školy dlouhodobě integrujeme plnohodnotně žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností, na obou stupních především i v rámci školní družiny.

Kvalitu vzdělávání dokumentuje zájem středních škol o vycházející žáky. Žáci naší školy jsou dlouhodobě úspěšní při přijímacích zkouškách na střední školy.

Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Rodiče jsou neprodleně o všem dění informováni, většina problémů žáků je řešena ve spolupráci s nimi.

V každodenní práci pedagoga je samozřejmé urovnávání drobných nepříjemností a konfliktů tak, aby nepřerostly do nezvladatelných problémů, pomoc konkrétnímu jednotlivci s jeho těžkostmi.

Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, přenášení inovací, zapojení studentů pedagogických fakult do praxe.

Škola se snaží vycházet vstříc všem požadavkům tak, aby se neustále vytvářelo kvalitní a bezpečné klima pro všechny účastníky vzdělávacího procesu.

Priority ŠVP ZV a podpora osvojování klíčových kompetencí

Logické myšlení a představivost

Metody a formy práce, kterých užijeme při osvojování učiva, jsou směrovány k propojení obou mozkových hemisfér žáka. Současně žákovi vytváříme prostor pro kreativní vytváření vlastních cílů a projektů, které bude schopen zvládnutými postupy realizovat. Vyučující umožní žákovi uplatnit tvůrčí přístup, navrhnout vlastní koncepci či řešení. Podporujeme osvojování logických postupů žákem, zjišťování výsledků na základě vyvozování, pozorování, měření a dalších technik, schopnost zpracovat tyto výsledky a vyvodit z nich závěry.

Jazyková komunikace

Jazykovou komunikaci chápeme jako nástroj ve smyslu dorozumění se mezi lidmi, a to jak v jazyce mateřském, tak i v cizích jazycích. Za základní úkol v této oblasti považujeme zvládnutí čtení s porozuměním v mateřském jazyce, schopnost otevřeně komunikovat, diskutovat. Prací s knihou a využíváním možností školní knihovny se snažíme motivovat žáka k četbě. Pozitivní vztah k osvojování si cizích jazyků podporujeme mimo jiné i periodickými kontakty se zahraničními žáky formou vzájemných návštěv a organizováním společných činností. Za důležité považujeme, aby vyučující chápali tuto výuku jako nástroj posilování sebevědomí žáka, ne jako prostředek vytváření stresu.

 

 

Práce s informacemi

Škola učí žáka vyhledávat, analyzovat a účelně využívat informace z různých zdrojů tak, aby motivovaly žáka k touze po sebevzdělávání. Na 1. stupni bude žák schopen využívat počítače jako informačního prostředku a bude schopen se orientovat v kterékoli knihovně. Na 2. stupni se žák naučí aplikovat informační a komunikační technologie ve vzdělávacích oblastech. Žáci jsou vedeni k bezpečnému používání informačních technologií. Žákům slouží odborná učebna informatiky. Vyučující se svými žáky mohou využívat v rámci výuky /interaktivní tabule, dataprojektory/  připojení na internet.

 

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, zejména pak oblastmi Člověk a společnost, Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví. Realizací chceme docílit změnu přístupu k osobnosti žáka a také jeho pochopení mezilidských vztahů i lepší sebeporozumění. Prostředkem nám je například vytváření a řešení modelových situací, kooperativní učení, formy dramatického projevu apod. V kolektivu třídy je věnována pozornost problematice vzájemných vztahů, je pravidelně využíváno formy „komunitního kruhu“, technik vedoucích k sebepoznání, sebeporozumění a upevňování sebedůvěry. Důležitým prvkem je společné vytváření bezpečné, zdravé atmosféry ve třídě a ve škole. K tomu je třeba osvojit si domluvená pravidla a umožnit žákům využívat jejich práv.

Na komunikaci a řešení problémů může být nápomocen i Žákovský parlament. Nedílnou součástí výchovy je i činnost školního metodika prevence.

 

Aplikace získaných vědomostí a dovedností v praxi

V souladu se stanovenými cíli se při volbě obsahu soustředíme na výběr takového učiva, které je pro žáka uplatnitelné v životní praxi a v dalším studiu. Důraz je kladen na osvojování všech klíčových kompetencí s důrazem na rozvoj kompetencí k učení. Úkoly a úlohy jsou voleny tak, aby odrážely realitu současného světa a problematiku života. Je využíváno názorných dostupných pomůcek, praktických situací z každodenního života. Žáci si osvojují dovednosti a návyky potřebné pro životní praxi z nejrůznějších oblastí, jako například řešení základních ekonomických situací, schopnost „podnikatelsky myslet“, nebo například zkoumají stav životního prostředí a hledají cesty ke zlepšení, apod. Připravují se postupně na volbu budoucího povolání. Domácí úkoly jsou zadávány tak, aby prohloubily nejen učivo, ale postupně rozvíjely u žáků jejich samostatnost a tvůrčí myšlení.

 

Projektové vyučování

Pro realizaci cílů a osvojení si klíčových kompetencí je zařazována výuka např. formou projektového vyučování s tematickým zaměřením, popřípadě exkurze s daným programem. Na1. stupni vyučující volí do výuky tzv. „miniprojekty.“

 

Mimoškolní činnosti

Škola klade důraz na širokou možnost různorodých aktivit, relaxaci a seberealizaci dle zájmu každého žáka. V návaznosti na zkušenosti a zájem pedagogů je žákům nabízena pestrá škála mimoškolních aktivit, jako jsou např. turistické a sportovní kurzy, exkurze, přírodovědné aktivity, výtvarné a hudební činnosti.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

/žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními/

 

Škola je otevřená žákům se speciálně vzdělávacími potřebami /SVP/, žákům nadaným a mimořádně nadaným, kteří jsou integrováni v rámci běžných tříd nebo jsou vzdělávány v rámci zřízených reedukačních skupin.

Pedagogové mají možnost využívat svých zkušenosti z integrace a inkluze, o které se dlouhodobě zajímají a v této oblasti se průběžně vzdělávají.

Škola využívá dle vlastní diagnostiky a spolupráce se školským poradenským zařízením /ŠPZ/ 5 stupňů podpůrných opatření.

V prvním stupni podpůrných opatření škola sama navrhuje plán pedagogické podpory /PLPP/. Na tomto stupni podpůrných opatření zpravidla využíváme těchto strategií:

. různé metody výuky

. úprava obsahu vzdělávání

. organizace výuky

. hodnocení

. intervence školy

. pomůcky

Ve druhém, třetím, čtvrtém a pátém stupni podpůrných opatření spolupracujeme se ŠPZ a na základě jejich doporučení zpracováváme individuální vzdělávací plán /IVP/. Od třetího stupně využíváme asistenta pedagoga.

Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími daného žáka zajišťují vypracování plánu pedagogické podpory /PLPP/ a ve spolupráci se  školským poradenským zařízením /ŠPZ/ individuální vzdělávací plán /IVP/.Struktura PLPP a IVP vychází z platné právní úpravy.

Individuální a skupinová reedukace může probíhat v rámci vyučovací hodiny nebo odpoledních hodinách. Rozsah péče vychází z PLPP a IVP.

Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Škola vyhledává a rozvíjí talent nadaných a mimořádně nadaných žáků. Při zjišťování nadání žáků spolupracuje s ŠPZ a rodiči mimořádně nadaného žáka.

Nadanému a mimořádně nadanému žákovi je sestaven výchovným poradcem a třídním učitelem, popřípadě dalšími vyučujícími plán pedagogické podpory /PLPP/ nebo na doporučení ŠPZ individuální vzdělávací plán /IVP/ se strukturou dle právní úpravy.

Specifikace provádění podpůrných opatření:

. předčasný nástup dítěte ke školní docházce

. účast žáka ve výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících   školy

. obohacování vzdělávacího obsahu

. zadávání specifických úkolů, účasti na projektech

. příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol

. nabídka volitelných vyučovacích předmětů

Začlenění průřezových témat

Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována částečně formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a částečně formou miniprojektů, projektů a kurzů.

Kurzy (netradiční výuka v přírodě na 1. stupni dále na 2. stupni - turistický, lyžařský, cyklistický, vodácký apod.) se uskutečňují pouze v případě vhodných klimatických a finančních podmínek školy či rodičů.

Současně mohou nepravidelně probíhat zahraniční výjezdy žáků či mezinárodní výměny žáků - a to opět dle finančních možností školy či rodiny.

Ve výše uvedených případech, pokud nedojde k realizaci kteréhokoliv kurzu, nedojde k nesplnění zařazení průřezových témat, neboť budou splněna adekvátně v rámci klasické výuky během školní docházky.

Konkrétní výstupy jednotlivých průřezových témat jsou zpracovány ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV v tomto pořadí:

Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Výchova demokratického občana (VDO)

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

Multikulturní výchova (MKV)

Environmentální výchova (EV)

Mediální výchova (MV)

Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci „Průřezová témata“.

Více jsou tato témata rozpracována v samostatné kapitole „Průřezová témata“.