ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr11.jpg
 • obr16.jpg
 • obr12.jpg
 • obr10.jpg
 • obr15.jpg
 • obr13.jpg
 • obr14.jpg
 • obr17.jpg

skolanew

skolaold

 • 25.jpg
 • 23.jpg
 • 26.jpg
 • 22.jpg
 • 27.jpg
 • 21.jpg
 • 24.jpg
 • 20.jpg

Zápis do 1. ročníků Základní školy, Jičín, Husova 170 byl ukončen.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 7. 5. 2020 od 8:00 hod. do 15:00 hod. ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Jičín, Husova 170 po předchozí telefonické domluvě (493 532 405).

Termín vyvěšení přijatých žáků - 15. 5. 2020 v odpoledních hodinách 

*****

Zápis do 1. ročníku

Z nařízení MŠMT, které se vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, vyplývá opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021kdy

zápis do 1. ročníku proběhne na dálku, tzn. on-line formou, v souladu s právními předpisy a bez přítomnosti dětí ve škole.

Zápis do 1. ročníku Základní školy, Jičín, Husova 170 proběhne

od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020

ZÁPISY ONLINE

Vážení rodiče a zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis do 1. ročníku Základní školy, Jičín, Husova 170 probíhat na dálku, v souladu s právními předpisy a bez osobní účasti dětí.

Z tohoto důvodu přijímáme opatření, která mají minimalizovat osobní přítomnost zákonných zástupců dětí ve škole.

Podání přihlášky k zápisu do 1. ročníku bude tedy probíhat on-line formou ve dnech 15. 4. – 30. 4. 2020.

Elektronickou přihlášku do 1. ročníku ZŠ vyplní zákonný zástupce po přihlášení na odkaz Zápisy online. Po vyplnění této přihlášky bude zákonnému zástupci zaslán e-mail s přiděleným registračním číslem a formulářem „Žádost o přijetí“, v případě žádosti o odklad školní docházky obdržíte dva formuláře tzn. „Žádost o přijetí“ a „Žádost o odklad povinné školní docházky“.

Vytištěnou žádost /vytištěné žádosti, opatřené podpisem zákonného zástupce doručte do Základní školy, Jičín, Husova 170 v termínu od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

           Postup při vyplnění elektronické přihlášky:

-          Přihlaste se na odkaz ZÁPISY ONLINE

-          Zákonný zástupce vyplní „Přihlášku do 1. ročníku ZŠ“. Přihlášku vyplňte včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud budete žádat odklad povinné školní docházky, nezapomeňte tuto možnost zaškrtnout

-          ODESLAT

-          V dalším kroku obdržíte na Vámi uvedený e-mail registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno ve správním řízení po celou dobu. Současně obdržíte formulář „Žádost o přijetí“. Tuto žádost vyplňte, vytiskněte a opatřete vlastnoručním podpisem zákonného zástupce a doručte do Základní školy, Jičín, Husova 170. V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, učiňte stejně i s touto žádostí a společně s Žádostí o přijetí doručte i Žádost o odklad. Vytištěné žádosti je třeba doručit do Základní školy, Jičín, Husova 170 nejpozději do 30. 4. 2020 následovně:

Postup pro odevzdání vyplněné žádosti/žádostí:

1. Doručit prostřednictvím České pošty

2. Osobně vhozením do poštovní schránky na dveřích z Husovy ulice č. p. 170

3. Datovou schránkou: ucdmm5r

4. E-mailem opatřeným digitálním podpisem zákonného zástupce na e-mail školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (nelze zaslat pouze oskenovanou kopii s podpisem)

V případě, že nemá zákonný zástupce možnost vyplnit žádost elektronicky, bude telefonicky kontaktovat školu (493 532 405), kde si domluví osobní schůzku a další postup.  

K žádosti o odklad povinné školní docházky doložte (pokud již máte) doporučující posudek školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě, že oba doporučující posudky prozatím nemáte, bude správní řízení ve věci odkladu povinné školní docházky přerušeno usnesením do doby dodání.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 7. 5. 2020 od 8:00 hod. do 15:00 hod. ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Jičín, Husova 170 po předchozí telefonické domluvě (493 532 405).

O přijetí žáků rozhodne ředitel Základní školy, Jičín, Husova 170 na základě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí.

Nejpozději do 30 dnů od podání žádosti zveřejníme na webových stránkách školy a veřejně dostupném místě Základní školy, Jičín, Husova 170 registrační čísla přijatých dětí.

V Jičíně 8. 4. 2020                                          Mgr. Roman Mareš, ředitel školy

 

*****

 

Zápis pro školní rok 2020/2021

 

 

Povinná školní docházka

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl při zápisu v minulém školním roce povolen odklad začátku povinné školní docházky o jeden rok.

 

Předčasný nástup k plnění povinné školní docházky

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době

od 1. září 2020 do 30. června 2021,

může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období

od 1. září 2020 do 31. prosince 2020,

je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum.

 

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku

od 1. ledna 2021 do 30. června 2021,

je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad povinné školní docházky

 

Ředitel základní školy, kromě jiného, rozhoduje i o odkladu povinné školní docházky.

 

    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2020) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

        Výsledky zápisu

 

        Ředitel školy stanovil níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků. Kritéria najdete ZDE.

 

        O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (vchod do školy z Husovy ulice, vchod do školy ze dvora a vchod do šaten) a na webových stránkách školy. Vyvěšen bude seznam všech přijatých pod registračními čísly, která obdrží zákonný zástupce před začátkem vlastního zápisu. Registrační číslo si, prosíme, pečlivě uschovejte.

 

        Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

 

V Jičíně 26. 3. 2020                                                                  

Mgr. Roman Mareš, ředitel školy